TV
Trung Vu Tattoo

Trung Vu Tattoo

Trang riêng của mình, viết về mình, về Vũ tattoo studio và về anh em của mình, Lđink.

Reviews /0

Share your experience with Trung Vu Tattoo

Studio info

Trang riêng của mình, viết về mình, về Vũ tattoo studio và về anh em của mình, Lđink.


Address

Studio location
53/ Trần Quang Diệu/ Long ToànBa RiaBa RiaVN

Opening hours

  • Monday09:00 – 21:00
  • Tuesday08:00 – 18:00
  • Wednesday08:00 – 18:00
  • Thursday08:00 – 18:00
  • Friday08:00 – 18:00
  • Saturday08:00 – 18:00
  • Sunday08:00 – 18:00